Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

xempx
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu

April 05 2020

xempx
Być może w tych niepokojących czasach pocieszy nas myśl, że na przestrzeni całej historii tylko jedno stulecie było tak szalone, aby zdetonować bomby atomowe wśród ludności cywilnej, obracając bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci w radioaktywną sadzę i mączkę kostną. A to było już dawno, dawno temu.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromgrzej grzej

April 04 2020

xempx
2081 545b 500
Reposted fromsnuggle snuggle viapanpancerny panpancerny

April 01 2020

0717 5b60 500
Reposted fromstrzepy strzepy viapwg pwg

March 26 2020

xempx
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viapwg pwg

March 18 2020

xempx
for your convenience
Reposted fromregcord regcord viakelu kelu
xempx
Kichawa z Płońska
Reposted fromkirstenow kirstenow viapanpancerny panpancerny
xempx
0805 512d 500
Reposted frommangoe mangoe viapanpancerny panpancerny

March 15 2020

xempx

March 14 2020

xempx
2519 f086 500
Reposted frommangoe mangoe viapanpancerny panpancerny

March 10 2020

xempx
9046 dd8f
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viashikaji shikaji
xempx
8057 5fa0 500
1940s
Reposted frompiefke piefke viaatheism atheism
xempx
8229 dad7 500
Reposted fromploppel ploppel viatheoristpl theoristpl

March 09 2020

xempx
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe

February 29 2020

xempx
7587 bb24 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapwg pwg

February 28 2020

xempx
5824 4701 500
Reposted fromkeik keik viakelu kelu

February 27 2020

1858 9957 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viaLukasYork LukasYork

February 26 2020

xempx
2395 e262
Reposted fromdurszlak durszlak

February 20 2020

xempx
6503 3715 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamangoe mangoe

February 19 2020

xempx
5254 a816
Reposted frommelodramaticfool melodramaticfool viapwg pwg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl