Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

xempx
Memento mori
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viapanpancerny panpancerny

August 18 2017

xempx
Anti-Jihadist Training Camp: VICE Reports
https://www.youtube.com/watch?v=ZULmqCOXci8
Reposted byUbik Ubik

August 16 2017

xempx
1180 a50e 500
Reposted fromsarazation sarazation viaemciu emciu

August 14 2017

xempx
xempx
Koszmar goszysty
xempx

August 13 2017

xempx
0619 611f 500
Δεῖμος καὶ Φόβος
Deîmos kaì Phóbos
"Horror and Fear"
Deimos and Phobos, the moons of Mars, are named after the sons of the Greek god Ares (Roman Mars): Deimos "horror" and Phobos "fear".
Reposted bypkz451BearInTopHat

August 11 2017

xempx

August 09 2017

xempx
1197 b872 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viamangoe mangoe

August 08 2017

xempx
Was der Pöbel ohne Gründe einst glauben lernte, wer könnte ihm durch Gründe das umwerfen?

[What the populace once learned to believe without reasons, who could—refute it to them by means of reasons?]

[W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?]
— Fryderyk Nietzsche [Also sprach Zarathustra, 1883]

August 05 2017

xempx
Reposted fromFero Fero viafungi fungi
xempx
3613 a8f6 500
Reposted fromjottos jottos viamangoe mangoe

August 01 2017

xempx
6920 4a92
Reposted fromTenSigis TenSigis viaFate46 Fate46

July 30 2017

xempx
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viagrzej grzej

July 29 2017

xempx
3413 6674 500
a silent voice // nishimiya shouko
Reposted fromshouldigetoff shouldigetoff viaFate46 Fate46

July 28 2017

xempx
4467 0e53 500
Panie i Panowie, przed Państwem Arystoteles :v
Reposted frompanpancerny panpancerny

July 20 2017

xempx
Man spricht von "kulturellem Völkermord" an den Tibetern durch Massen-Einwanderung einer anderen Kultur. Wenn hier Regierungsmitglieder wie Özoguz, mit Rückendeckung von Merkel, bestreiten dass es überhaupt eine deutsche Kultur gibt, ist das dessen propagandistische Flankierung.
— Karl Maria Renz
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viamangoe mangoe

July 17 2017

xempx
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
xempx
0616 531b 500
Już najwyższy czas, aby Europa zerwała z żydowskim poglądem na świat, przynajmniej co do zwierząt, i aby praistotę, która jak w nas tak samo żyje we wszystkich zwierzętach, uznała i uszanowała. Trzeba być bez zmysłów aby odurzonym przez foetor judaicus, aby nie poznać, że zwierzę co do istoty swej ten samem jest czem człowiek i że różnica polega jedynie na cechach drugorzędnych, na intelekcie, lecz nie na istocie stanowiącej wolę. Świat nie jest robotą na zamówienie, a zwierzęta nie są fabrykatem do naszego użytku. Tego rodzaju poglądy powinny byśmy pozostawić synagogom

— Arthur Schopenhauer
xempx
https://youtu.be/IkmaHIQM_K8

To jest nasz sąd!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl