Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

xempx
4467 0e53 500
Panie i Panowie, przed Państwem Arystoteles :v
Reposted frompanpancerny panpancerny

July 25 2017

xempx
I had this in playground behind school.
xempx
Reposted fromsmoo smoo

July 20 2017

5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viazurawianiaczka zurawianiaczka
xempx
Man spricht von "kulturellem Völkermord" an den Tibetern durch Massen-Einwanderung einer anderen Kultur. Wenn hier Regierungsmitglieder wie Özoguz, mit Rückendeckung von Merkel, bestreiten dass es überhaupt eine deutsche Kultur gibt, ist das dessen propagandistische Flankierung.
— Karl Maria Renz
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viamangoe mangoe

July 17 2017

xempx
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
xempx
0616 531b 500
Już najwyższy czas, aby Europa zerwała z żydowskim poglądem na świat, przynajmniej co do zwierząt, i aby praistotę, która jak w nas tak samo żyje we wszystkich zwierzętach, uznała i uszanowała. Trzeba być bez zmysłów aby odurzonym przez foetor judaicus, aby nie poznać, że zwierzę co do istoty swej ten samem jest czem człowiek i że różnica polega jedynie na cechach drugorzędnych, na intelekcie, lecz nie na istocie stanowiącej wolę. Świat nie jest robotą na zamówienie, a zwierzęta nie są fabrykatem do naszego użytku. Tego rodzaju poglądy powinny byśmy pozostawić synagogom

— Arthur Schopenhauer
xempx
https://youtu.be/IkmaHIQM_K8

To jest nasz sąd!

July 28 2017

xempx
4467 0e53 500
Panie i Panowie, przed Państwem Arystoteles :v
Reposted frompanpancerny panpancerny

July 25 2017

xempx
I had this in playground behind school.
xempx
Reposted fromsmoo smoo

July 20 2017

5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viazurawianiaczka zurawianiaczka
xempx
Man spricht von "kulturellem Völkermord" an den Tibetern durch Massen-Einwanderung einer anderen Kultur. Wenn hier Regierungsmitglieder wie Özoguz, mit Rückendeckung von Merkel, bestreiten dass es überhaupt eine deutsche Kultur gibt, ist das dessen propagandistische Flankierung.
— Karl Maria Renz
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viamangoe mangoe

July 17 2017

xempx
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
xempx
0616 531b 500
Już najwyższy czas, aby Europa zerwała z żydowskim poglądem na świat, przynajmniej co do zwierząt, i aby praistotę, która jak w nas tak samo żyje we wszystkich zwierzętach, uznała i uszanowała. Trzeba być bez zmysłów aby odurzonym przez foetor judaicus, aby nie poznać, że zwierzę co do istoty swej ten samem jest czem człowiek i że różnica polega jedynie na cechach drugorzędnych, na intelekcie, lecz nie na istocie stanowiącej wolę. Świat nie jest robotą na zamówienie, a zwierzęta nie są fabrykatem do naszego użytku. Tego rodzaju poglądy powinny byśmy pozostawić synagogom

— Arthur Schopenhauer

July 25 2017

xempx
I had this in playground behind school.
xempx
Reposted fromsmoo smoo

July 20 2017

5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viazurawianiaczka zurawianiaczka
xempx
Man spricht von "kulturellem Völkermord" an den Tibetern durch Massen-Einwanderung einer anderen Kultur. Wenn hier Regierungsmitglieder wie Özoguz, mit Rückendeckung von Merkel, bestreiten dass es überhaupt eine deutsche Kultur gibt, ist das dessen propagandistische Flankierung.
— Karl Maria Renz
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viamangoe mangoe

July 17 2017

xempx
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl