Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

xempx
0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":
xempx
Clinton's Pied Piper Strategy (use media contacts to promote Trump) has backfired spectacularly.

June 23 2017

xempx

June 17 2017

xempx

June 11 2017

xempx
Reposted frompseikow pseikow viapanpancerny panpancerny
xempx
1) to nie jest paradoks. Paradoksalne byłoby wtedy, gdyby polegało właśnie na działaniu sprzecznym z rozumem. Autor chyba zamiast "sprzecznym" miał na myśli "zgodnym".
2) cytat w grupie "poezja" pozbawiony charakteru poetyckiego.
3) wadliwe przejście od pierwszego zdania do drugiego. Jeżeli sugeruje się że pewna rzecz paradoksalnie nie polega na robieniu X, to - zgodnie z logiką - powinno polegać raczej na czymś przeciwnym, czyli na jakimś nie-X. A jednak nie ma zasadniczo przeciwstawienia między "działaniem sprzecznym z nakazami rozumu" a postępowaniem "irracjonalnym".
4) teza zwyczajnie fałszywa. Dojrzałość jest mocno związana z odpowiedzialnością, albowiem osoba dojrzała jest w pełni władna ponosić konsekwencje swoich działań oraz podejmować odpowiedzialność za kogoś. Ponadto, nie bez powodu łączy się infantylizm z nieodpowiedzialnością...
5) teza moralnie wątpliwa. Odpowiedzialność to bardzo ważna cecha, która nie tylko nadaje pewną nierelatywizowalną wartość osobie odpowiedzialnej, ale również jest bardzo pożyteczna społecznie. Cytat neguje dodatnie rysy odpowiedzialności.
6) teza wątpliwa zarówno poznawczo jak moralnie. Od kiedy czynienie zgodnie z sobą i odpowiedzialność są rozłączne? Od kiedy działanie zgodne z rozumem i bycie sobą nie da się pogodzić? I czy zawsze, gdy szukamy aprobaty u innych, czy to znaczy że opieramy własną samoocenę wyłącznie na innych (czy wręcz na "masach")? To nie ma już zdrowych związków, w których kochająca się para szuka wzajemnej aprobaty, ale nie uzależnia swej wartości tylko od tego, że ten drugi/druga mnie kocha? Poprzez fałszywość treści, rozbija się sensowność dążenia do optimum wartości z rozważanego zakresu.
7) teza jałowa merytorycznie. Określa dojrzałość jedynie formalnie, nie treściowo. Określa tylko "jak" czynu ("zgodnie z samym sobą"), nie zaś to, "co" się czyni. A jak się zdaje, dojrzałość polega nie tylko na tym, że robi się coś w jakiś sposób (np. odpowiedzialnie), ale również że coś się robi, że robi się to-i-to, a nie robi tego-i-tamtego (np. nie spędza się całego dnia przed komputerem i nie spędza się całego dnia na zabawach).
8) autor cytatu, używając rozumowania, wywodzi, że dojrzałość polega na irracjonalności. Czyli, racjonalnymi drogami uzasadnia się stanowisko anty-racjonalne. Co generuje sprzeczność logiczną i semantyczny bełkot.
9) autor cytatu, neguje "kanony" (kanon ze starogreckiego znaczy "norma, prawidło"), a następnie sam przedstawia swój własny kanon. Co również stanowi pewną sprzeczność, dziękuję za uwagę.
Reposted frompanpancerny panpancerny

May 29 2017

7380 b4ac
Reposted frommyry myry viamangoe mangoe
xempx
0993 8e10 500
Reposted fromsebazet sebazet viaFate46 Fate46

May 28 2017

xempx
Chciałem kochać ziemię i niebo, czyny i uniesienia, które się między nimi zrodziły, ale nie znalazłem pośród nich nic, co nie przywodziłoby na myśl śmierci: kwiaty, gwiazdy, ludzie twarze — noszą w sobie swój rychły uwiąd, prześwitują przez nie przyszłe płyty nagrobne!

May 27 2017

xempx
8896 f14d 500
- Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja, 2012.
xempx
1492 c79b 500
Życie bez celu

Idee obojętne jak oczy nieznające łez, posępne spojrzenia odbierające rzeczom blask, autorefleksje, które studzą żar uczuć do chłodu uważnej grzeczności; bezbarwne życie bez płaczu i śmiechu — jak w to wszystko wsączyć soki życia, tak wiosenne i tak prostackie? Jak wytrzymać z tym zdymisjonowanym sercem, z tym czasem, który jest już zbyt zobojętniały, by jego sezony znały ferment dojrzewania i gnicia?
xempx
Ludzie zawsze pozostają tacy sami, tyle że z coraz większą łatwością poddają się swej charakterystycznej skłonności do upadku. Pełno wokół nas zmarnowanych natchnień i zapałów, każdy człowiek jest gotów obiecać wszystko, ale później dociera do niego słabość jego żelaznych decyzji i banalna pospolitość życia.
Reposted bySkydelandirtyliarmodalnaanotherwaytodieohmydeermiqeldestructive-hopelessilovegreenKisunekato3k
xempx
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted byanotherwaytodieSkydelanohmydeerparadiso
xempx
Zanim się zestarzejemy, przyjdzie czas, gdy ugasiwszy swoje zapały, kuląc się pod palinodią ciała, będziemy jak pół-ścierwa, pół-widma... Bojąc się, że nie umieliśmy swego życia odcieleśnić w sonet, będziemy wlec za sobą w strzępach naszą zgniliznę i potykając się, będziemy szli, ślepi, ku żałobnej nieśmiertelności, dalej jeszcze niż muzyka albo śmierć...
— Zarys rozkładu

May 23 2017

xempx
4059 44b7 500
Reposted fromregcord regcord viamangoe mangoe
xempx
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

May 22 2017

xempx
9970 3c0b
Reposted fromMrSatan MrSatan viamangoe mangoe
7555 6c77
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamangoe mangoe

May 19 2017

xempx
9999 6094 500
Człowiek doskonale świadomy, zatem doskonale normalny, nie powinien mieć żadnej ucieczki na zewnątrz, przed tym nic, które jest w nim... mówiłby o sobie tak: „Pozbyłem się wszelkich celów, z moich pożądań i goryczy zachowuję tylko ich formuły. Pokonałem umysł, opierając się pokusie konkluzji, tak jak pokonałem życie, nie chcąc szukać dla niego rozwiązania. Ten spektakl odgrywany przez człowieka przyprawia o mdłości! Miłość to tyle, co wzajemne mieszanie śliny... Wszystkie uczucia czerpią swój absolut z marności gruczołów. Szlachectwem może być tylko zanegowanie istnienia, uśmiech, który zawisa nad pejzażami nicości”.
Niegdyś miałem „ja”; teraz jestem tylko przedmiotem... Faszeruję się pigułkami samotności, bo środki, które oferował mi świat, były zbyt słabe, by pozwolić mi o nim zapomnieć.
xempx
Fanatyka nie można zepsuć: jeśli dla idei zabija, to dla idei równie dobrze może zabić sam siebie; w obu przypadkach — czy jako tyran, czy jako męczennik — jest potworem.
— Emil Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl